Friday, December 30, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 112: Chia tay đòi quà

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất - Anh cho em kèm với một lá thư - Em không lấy và tình anh đã mất - Tình đã cho không lấy lại bao giờ! (Xuân Diệu)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 112: Chia tay đòi quà

No comments:

Post a Comment