Friday, December 30, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 113: Một đêm ở bến phà

Ở với nhau là do hoàn cảnh, chuyện gì xảy ra cũng là do hoàn cảnh, nói chung là phải biết dổ lỗi cho hoàn cảnh.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 113: Một đêm ở bến phà

No comments:

Post a Comment