Saturday, December 17, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 2: Thiên thần cũng thích

Mặc định thì Ác quỷ sẽ xúi con người làm điều xấu, còn Thiên thần sẽ khuyên họ làm điều tốt, còn trong trường hợp này thì sao? ._.

No comments:

Post a Comment