Monday, December 19, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 23: Quyết tâm bỏ thuốc lá

Tôi yêu thuốc lá trước khi yêu cô, thế cho nên nếu có bỏ thì tôi sẽ bỏ cô chứ không phải bỏ thuốc lá!


 Mr. FAP (bộ mới) phần 23: Quyết tâm bỏ thuốc lá

No comments:

Post a Comment