Mr. FAP (bộ mới) phần 24: Chim gõ kiến

Loài chim bố láo nhất thế giới chăng?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 24: Chim gõ kiến