Monday, December 26, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 83: Tra tấn tàn ác

Người nữ tra tấn là một người cực kỳ tàn bạo, có thể dùng sắt thép để hành hạ không thương tiếc, có thể làm những thứ cứng đầu trở thành mềm nhũn (và ngược lại).

 Mr. FAP (bộ mới) phần 83: Tra tấn tàn ác

No comments:

Post a Comment