Tuesday, December 27, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 92: Cô vợ lý lẽ

Đối với một cô vợ lý lẽ, thì hãy dùng lý lẽ rắn chắc hơn để thuyết phục cô ấy.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 92: Cô vợ lý lẽ

No comments:

Post a Comment