Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)

Có nhiều cách khác nhau để một con ma khiến cho một con người từ giã cõi đời...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)