Bựa nương (bộ mới) phần 18: Đồ ăn đẫm nước

Chắc từ nay phải ăn cơm kèm canh một cách thường xuyên hơn...

 Bựa nương (bộ mới) phần 18: Đồ ăn đẫm nước