Bựa nương (bộ mới) phần 2: Mụn cóc gia truyền

Có những thứ di truyền không hề xấu...

 Bựa nương (bộ mới) phần 2: Mụn cóc gia truyền