Bựa nương (bộ mới) phần 24: Thói quen di truyền

Đời cha ăn mặn đời con khát nước...

 Bựa nương (bộ mới) phần 24: Thói quen di truyền