Bựa nương (bộ mới) phần 27: Con số 18 bí ẩn

Giờ tôi mới biết tình yêu gắn liền với những con số...

 Bựa nương (bộ mới) phần 27: Con số 18 bí ẩn