Bựa nương (bộ mới) phần 41: Ngắm gái

Ngắm gái là một nghệ thuật và người ngắm gái chính là một nghệ sỹ. :3

 Bựa nương (bộ mới) phần 40: Xin tiền bố mẹ