Sunday, January 22, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 42: Nàng tiên giáng trần

Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời, nên tiên chưa về đâu... (nhạc phẩm Huyền Thoại Một Chiều Mưa - Nguyễn Vũ).

 Bựa nương (bộ mới) phần 42: Nàng tiên giáng trần

No comments:

Post a Comment