Bựa nương (bộ mới) phần 49: Siêu nhân tóc hồng

Tôi nguyện là quái vật để chết dưới nữ siêu nhân tóc hồng này. :(

 Bựa nương (bộ mới) phần 49: Siêu nhân tóc hồng