Bựa nương (bộ mới) phần 54: Cùng làm "chuyện ấy"

Rút kinh nghiệm, nếu có làm chuyện ấy hãy làm ở nơi vắng vẻ và phải được sự cho phép của người còn lại...

 Bựa nương (bộ mới) phần 54: Cùng làm "chuyện ấy"