Mr. FAP (bộ mới) phần 129: Chiếc vòng kim cô

Và từ đó tôi không còn thấy Đường Tam Tạng ở đâu nữa. 😂

 Mr. FAP (bộ mới) phần 129: Chiếc vòng kim cô