Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng

Việc làm ở kiếp này sẽ ảnh hướng ít nhiều đến số phận của bạn ở kiếp sau...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng