Mr. FAP (bộ mới) phần 133: Vị thần thông minh

Đây là vị thần trất's nhất tui từng biết. :))

 Mr. FAP (bộ mới) phần 133: Vị thần thông minh