Mr. FAP (bộ mới) phần 137: Mộng du và đại du

Người chồng quá thông minh, biết tận dụng những việc vô nghĩa thành việc ý nghĩa.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 137: Mộng du và đại du