Mr. FAP (bộ mới) phần 139: Protein động vật

Thật ra bạn cần một chút kiến thức sinh học để hiểu được truyện này.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 139: Protein động vật