Mr. FAP (bộ mới) phần 141: Cô bé bán diêm

Bà tổ của nghề ma-két-ting đã xuất hiện. @@

 Mr. FAP (bộ mới) phần 141: Cô bé bán diêm