Mr. FAP (bộ mới) phần 144: Vị trí nào cho anh?

Hạnh phúc đôi ta đang xây cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa thì còn vị trí nào cho anh? :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 144: Vị trí nào cho anh?