Friday, January 6, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 153: Gục ngã trước thiên đường

Còn gì đau đớn hơn khi trải qua một quá trình đấu tranh, rèn luyện rất kham khổ để rồi phải gục ngã trước cánh cửa của thiên đường?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 153: Gục ngã trước thiên đường

No comments:

Post a Comment