Mr. FAP (bộ mới) phần 167: 3 điều ước

Thường thì những điều ước ban cho bao giờ cũng có cái kết không có hậu cho lắm.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 167: 3 điều ước