Monday, January 9, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 169: Không có chính kiến

Đàn ông mà không có chính kiến, không rõ ràng và không quyết đoán trong mọi việc thì xem như vứt đi.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 169: Không có chính kiến

No comments:

Post a Comment