Mr. FAP (bộ mới) phần 171: Super Girl (2)

Lại một siêu nữ nhi nữa xuất hiện, lần này không bá đạo bằng, tuy nhiên số 69 thì dễ tìm ghê. ^^

 Mr. FAP (bộ mới) phần 171: Super Girl (2)