Tuesday, January 10, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 173: Hai mùa Noel

Mùa noel đó, chúng ta quen bên giáo đường, mùa noel đó anh dắt em vào tình yêu... Quỳ bên hang sâu, nghe lời kinh chúa nguyện cầu...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 173: Hai mùa Noel

No comments:

Post a Comment