Mr. FAP (bộ mới) phần 176: Công bằng ở đâu?

Công bằng mà nói thì trên đời này không có gì là công bằng tuyệt đối cả. :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 176: Công bằng ở đâu?