Bựa nương (bộ mới) phần 107: Cô gái giếng nước

Một câu chuyện mang tính ẩn dụ rất cao, không phải ai cũng hiểu một cách thấu đáo. :3

 Bựa nương (bộ mới) phần 107: Cô gái giếng nước