Bựa nương (bộ mới) phần 109: Trọng nam khinh nữ

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.

 Bựa nương (bộ mới) phần 109: Trọng nam khinh nữ