Thursday, February 23, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 140: Cô gái nhiệt miệng

Khi nhiệt miệng sẽ không ăn được nhiều thứ, trong đó có các đồ cay, nóng, mặn... và cả chuối nữa.

 Bựa nương (bộ mới) phần 140: Cô gái nhiệt miệng

No comments:

Post a Comment