Bựa nương (bộ mới) phần 61: Thanh gươm đẫm máu

Gươm báu tự sát rồi cũng sẽ khuất phục trước phụ nữ...

 Bựa nương (bộ mới) phần 61: Thanh gươm đẫm máu