Bựa nương (bộ mới) phần 70: Ông thần tốt bụng

Công nhận chưa thấy ông thần nào tốt bụng như ông thần hồ nước ngọt này.

 Bựa nương (bộ mới) phần 70: Ông thần tốt bụng