Monday, February 6, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 78: Bảy viên ngọc dương

Sau khi thu thập đủ 7 viên ngọc dương, Thần Lươn sẽ hiện lên và ban cho người gọi thần một điều ước.

 Bựa nương (bộ mới) phần 78: Bảy viên ngọc dương

No comments:

Post a Comment