Bựa nương (bộ mới) phần 82: Yêu trai xấu

Xấu mà có phầm chất thì nói chung là không bao giờ ế.

 Bựa nương (bộ mới) phần 82: Yêu trai xấu