Bựa nương (bộ mới) phần 84: Khi Đường Tăng là nữ

Ngộ Không có quá nhiều tài phép để qua mặt được Đường Tăng. :))

 Bựa nương (bộ mới) phần 84: Khi Đường Tăng là nữ