Bựa nương (bộ mới) phần 87: Nghe lời bác sỹ

Lời bác sỹ luôn đúng, nhưng áp dụng như thế nào mới là vấn đề!

 Bựa nương (bộ mới) phần 87: Nghe lời bác sỹ