Friday, February 10, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 92: Tình nhân trên đảo hoang

Một ví dụ kinh điển khác cho câu nói "trong vương quốc người mù thì thằng chột làm vua".

 Bựa nương (bộ mới) phần 92: Tình nhân trên đảo hoang

No comments:

Post a Comment