Sunday, March 5, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 167: Hai thằng điên

Thật ra điên hay không là do ở chính bản thân mình, còn người khác ngoài xã hội người ta đánh giá thế nào thì cũng không quan tâm... :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 167: Hai thằng điên

No comments:

Post a Comment