Thursday, March 16, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 195: Nhân sâm ngàn năm

Nhân sâm ngàn năm có một, nhưng lại bán đại trà giữa chợ, liệu tác dụng thực sự của nó là gì? :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 195: Nhân sâm ngàn năm

No comments:

Post a Comment