Tuesday, March 21, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 210: Làm bài tập nhóm

Một nhóm 3 người luôn luôn tồn tại mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn người còn lại (áp dụng nguyên lý Đi Rích Lê).
 Bựa nương (bộ mới) phần 210: Làm bài tập nhóm

No comments:

Post a Comment