Wednesday, March 29, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 215: Tranh cãi và hoà hợp

Cuộc sống là thế, có tranh cãi thì mới có hoà hợp. 2 trường phái mà luôn đi cùng nhau thì khó lòng mà phát triển được.
Bựa nương (bộ mới) phần 215: Tranh cãi và hoà hợp

No comments:

Post a Comment