Wednesday, March 29, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 9: Hình nhân thế mạng

Hình nhân thế mạng cho một người là khi làm gì với hình nhân, thì người đó cũng sẽ nhận được một điều tương tự, quá nguy hiểm phải không? @_@

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 9: Hình nhân thế mạng

No comments:

Post a Comment