Sunday, March 5, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 206: Bên to bên nhỏ

Câu tục ngữ phù hợp nhất với mẩu chuyện này: nhất bên trọng, nhất bên khinh. =))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 206: Bên to bên nhỏ

No comments:

Post a Comment