Friday, March 24, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 217: Suối nguồn tươi trẻ

Ở đây chúng ta được nhìn rõ 2 khía cạnh của một vấn đề: To quá thì tốt và to quá thì không tốt.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 217: Suối nguồn tươi trẻ

No comments:

Post a Comment