Saturday, March 25, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 220: Đổ mồ hôi

Áp dụng các nguyên lý toán học vào thực tiễn ta có thể kết luận rằng cứ cái gì ướt sẽ phải thay.
Mr. FAP (bộ mới) phần 220: Đổ mồ hôi

No comments:

Post a Comment