Tuesday, April 11, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 222: Huấn luyện thú

Không phải con thú hay động vật nào đều nghe lời con người răm rắp cả.
Bựa nương (bộ mới) phần 222: Huấn luyện thú

No comments:

Post a Comment