Saturday, April 1, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 21: Chia sẻ mạng

Bạn có thể chia sẻ mạng 3G giữa 2 máy điện thoại với nhau đấy! :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 21: Chia sẻ mạng

No comments:

Post a Comment