Saturday, April 15, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 76: 20g "chất lạ"

Hỏi không khó không dễ: 20g chất lạ đó là chất gì? :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 76: 20g "chất lạ"

No comments:

Post a Comment